นิทานรักชาติ ตอนที่ ๑๓

posted on 29 Oct 2008 11:27 by akkarakitt in Experience

วันนี้ขออู๊พซ์อย่างรวดเร็ว เพราะงานเยอะ

ตอนที่แล้ว ท่านผกาพรหมมาสะกิดท่านพรหมมังราย ให้ลงไปเกิดอีกแล้ว ท่านพรหมมังรายสงสัยว่า คราวนี้จะลงไปเกิดอย่างไร ท่านผกาพรหม บอกว่า “ลงไปเกิดเป็นลูก ของแม่ทัพของสมเด็จพระพันวสา” (พระพันวสานี่ มีชื่อเรียก ๒ องค์ สมเด็จพระอนิทราธิราช เขาก็เรียกพระพันวสา และพระเจ้าสามพระยา เขาก็เรียก พระพันวสาเหมือนกัน) ท่านพรหมมังราย จึงกล่าวว่า “ถ้าไปเกิดเป็นลูกแม่ทัพก็ต้องรบกันหนัก” ท่านผกาพรหมก็ถามว่า “จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ หรือจะรักษากำลังใจตนเองให้เป็นสุข ถ้าพระพุทธศาสนาหมดไป ใจท่านจะเป็นสุขไหม”

ท่านมังรายพรหมก็ตอบว่า “ถ้าพระพุทธศาสนาหมดไป ใจฉันจะเป็นสุขได้อย่างไร ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระพุทธศาสนา เพราะว่า ถ้าพระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใด คนทั้งโลกจะมีความสุข ถ้าพระพุทธศาสนาขยายไปได้ทั้งโลก” ท่านผกาพรหมจึงบอกว่า “ถ้าอย่างนั้น ท่านก็ต้องไปเกิดในตระกูล ของแม่ทัพของสมเด็จพระพันวสา  คือ สมเด็จพระอินทราธิราช” ท่านมังรายพรหม ก็ต้องรับคำ แล้วถามว่า มีใครร่วมไปเกิดด้วยไหม ท่านผกาพรหมจึงบอกว่า จะจัดพรหม หรือเทวดา ร่วมไปตามสมควร

หลาน ๆ ท