นี่ละ... เมืองพุทธ

posted on 06 Feb 2009 13:37 by akkarakitt in Dharma directory Entertainment, Knowledge, Idea
เอ็นทรี่นี้เกิดจากไปอ่านบทความนี้ครับ นี่หรือเมืองพุทธ?
 
เมืองพุทธเป็นฉันใด?

เมืองพุทธไม่ใช่เมืองที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่ใช่เมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ เพีียงลงทะเบียนบ้านไว้ว่า นับถือศาสนาพุทธ ไม่ใช่เมืองที่มีถาวรวัตถุ โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมทางพุทธ ครับ หากแต่หมายถึงเมืองที่ยังมีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ ยังมีผู้เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น

แผ่นดินสุวรรณภูมินี้ สืบทอดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นทอด ๆ แต่สมัยพุทธกาล จนปัจจุบันไม่ขาดสาย มีพระอรหันต์เกิดขึ้นทุกยุค ทุกสมัย มากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่เหตุปัจจัย
 
แผ่นดินรูปขวานทองแห่งนี้ องค์สมเด็จพระชินสีห์ ทรงเคยเสด็จมาเยือน ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ พยากรณ์ว่า แผ่นดินนี้ จักรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ ครบ ๕,๐๐๐ ปี

 

 

แม้แผ่นดินอื่น ศาสนาพุทธจะผิดเพี้ยนไปเพียงไร เช่น พุทธชินโต พระมีเมียได้ บางนิกายหันไปนับถือพระโพธิสัตว์ บางนิกายนิยมให้กลับมาเกิดเป็นนักบวชในตำแหน่งเดิม เพื่อบำเพ็ญบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป บางนิกายมีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับมาเกิดอีกครั้ง เพี้ยนกันไปใหญ่ ศาสนาพุทธในแผ่นดินนี้ บรรพบุรุษของเรา ยังคงรักษาคำสั่งสอนดั้งเดิมนั้นไว้ให้ครบถ้วน ประหนึ่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าภารกิจใด ๆ ในโลกนี้

เพราะคำสั่งสอนเรื่อง "อริยสัจ" นั้น มีประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษยชาติ ครับ มิใช่เพียงต่อแผ่นดินนี้ หรือคนที่อาศัยบนแผ่นดินนี้ ภารกิจการรักษาคำสั่งสอนนี้ไว้จึงย