รายนามผู้บริจาคสร้างหนังสือ ทำมาอย่างฮะ รวมเล่ม ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นายชาคริต - อุไร สุขชาญไชย และครอบครัว ๒,๕๐๐ บาท, ครอบครัวบุณยทรัพย์ ๑,๐๐๐ บาท, ครอบครัวภาสุนันท์ ๑,๐๐๐ บาท และค่าซอง+ค่าพิมพ์ ๒,๐๐๐ ซอง, ครอบครัวปราโมทย์ภิภพ ค่าซอง+ค่าพิมพ์ ๕,๐๐๐ ซอง, ครอบครัวสนประเสริฐ ๕,๐๐๐ บาท, STC ๗๐๐ บาท(๑๑/๑๑/๕๒), คุณเพชร ๙ บาท(๔/๑๒/๕๒), คุณสุวิดา ธรรมมณีวงศ์ ๓,๐๐๐ บาท(๑๕/๑๒/๕๒) คุณอมร เหลืองนิยมกุล ๑,๗๐๐.๕๕ บาท(๒๒/๑๒/๕๒)

รวมยอดบริจาค ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๑๔,๙๐๙.๕๕ บาท

รายนามผู้บริจาคซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวล็อตแรก ๑๒๐ ผืน ผืนละ ๖๐.- รวม ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓,๐๐๐ บาท, ครอบครัวสนประเสริฐ ๒,๐๐๐ บาท, คุณอังคนา ปราโมทย์ภิภพ ๑,๒๐๐ บาท, คุณนิตยา ภาสุนันท์ บริจาคเพิ่ม ๒๐ ผืน รวมยอดบริจาค ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ๖,๒๐๐ บาท

-ปิดล็อตหนึ่ง-

รายนามผู้บริจาคซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวล็อตสอง ๔๐๐ ผืน ผืนละ ๑๓๖ บาท รวม ๕๔,๖๙๒ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)