รายนามผู้บริจาคสร้างหนังสือ ทำมาอย่างฮะ รวมเล่ม ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม รวม ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นายชาคริต - อุไร สุขชาญไชย และครอบครัว ๒,๕๐๐ บาท, ครอบครัวบุณยทรัพย์ ๑,๐๐๐ บาท, ครอบครัวภาสุนันท์ ๑,๐๐๐ บาท และค่าซอง+ค่าพิมพ์ ๒,๐๐๐ ซอง, ครอบครัวปราโมทย์ภิภพ ค่าซอง+ค่าพิมพ์ ๕,๐๐๐ ซอง, ครอบครัวสนประเสริฐ ๕,๐๐๐ บาท, STC ๗๐๐ บาท(๑๑/๑๑/๕๒), คุณเพชร ๙ บาท(๔/๑๒/๕๒), คุณสุวิดา ธรรมมณีวงศ์ ๓,๐๐๐ บาท(๑๕/๑๒/๕๒) คุณอมร เหลืองนิยมกุล ๑,๗๐๐.๕๕ บาท(๒๒/๑๒/๕๒)

รวมยอดบริจาค ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๑๔,๙๐๙.๕๕ บาท

รายนามผู้บริจาคซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวล็อตแรก ๑๒๐ ผืน ผืนละ ๖๐.- รวม ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓,๐๐๐ บาท, ครอบครัวสนประเสริฐ ๒,๐๐๐ บาท, คุณอังคนา ปราโมทย์ภิภพ ๑,๒๐๐ บาท, คุณนิตยา ภาสุนันท์ บริจาคเพิ่ม ๒๐ ผืน รวมยอดบริจาค ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ๖,๒๐๐ บาท

-ปิดล็อตหนึ่ง-

รายนามผู้บริจาคซื้อผ้าห่มต้านภัยหนาวล็อตสอง ๔๐๐ ผืน ผืนละ ๑๓๖ บาท รวม ๕๔,๖๙๒ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ราคาต่อผืนถูกลงเพราะพนักงานขายแนะว่า รุ่นนี้(รุ่นเดียวกับสภากาชาดไทย) มีความหนา และให้ความอบอุ่นเท่ากัน เพียงแต่ลดความสวยงามลง ไม่มีเย็บขอบ จึงได้จำนวนมากขึ้นในงบประมาณเท่าเดิม

พระกิตฺติปุญฺโญ ๑,๐๐๐ บาท, พระมหาศิรสิทธิ์ เตชวโร ๔๐๐ บาท,

สายพระใบฎีกาสุพจน์ สุวโจ : คุณชัชวาล อัครโรจน์กิจ และครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท, คุณถนอมศรี พงษ์สุพรรณ และครอบครัว ๕๐๐ บาท, คุณสมพงษ์ แซ่ตั้ง ๒๐๐ บาท, คุณยุพา มงคลสมัย และครอบครัว ๕๐๐ บาท, คุณวิเชียร - สมพร เอกอารีจิตร ๑๐๐ บาท, ร้านทวีคำนวณ (เครื่องเขียนและเบ็ดเตล็ด) ซ.วัดสังข์กระจาย อิสรภาพ ๒๑ ๕๐๐ บาท(๔/๑๒/๕๒)

สายคุณนิตยา : คุณเก๋ ๕๐๐ บาท, คุณฉันทนา แสงชัชวาล และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท, คุณวารี ไทยสว่างศรี ๑๐๐ บาท(๔/๑๒/๕๒) , คุณศุภชีวิน ศรีพลอย อุทิศให้ คุณยายทิ ขาวสำอางค์ และเจ้ากรรมนายเวร ๑๐๐ บาท(๔/๑๒/๕๒), คุณเพชร ๕๐๐ บาท(๔/๑๒/๕๒)

สายเอ็กซ์ทีน : คุณ DIY@2p.m. ๕๐๐ บาท, คุณมัลลิกา วัฒนาศิรินันท์ ๒๐๐ บาท, Mr.Saksit Suntharekanon ๒๐๐ บาท(๔/๑๒/๕๒),

สายอื่น ๆ : คุณมนตรา เลี่ยวเส็ง ๑,๐๐๐ บาท, คุณอังคนา ปราโมทย์ภิภพ และครอบครัว ๒,๗๒๐ บาท, อุทิศส่วนกุศลให้ ค